گالری عکس شتر

گالری عکس شتر

شترها یا همان کشتی های بیابانی، بیشتر با کوهان ها و تحمل بسیارشان در مقابل سختی ها شناخته می شوند. شترها ۳۰۰۰ سال است که به بشر کمک می کنند. وسایل آنها را حمل می کنند و آنها را از مسیرهایی رد می کنند که اسب ها جرأت پا گذاشتن به آن مسیرها را ندارند. […]