گالری عکس درخت میوه ستاره

گالری عکس درخت میوه ستاره

کارامبولا یا همان درخت میوه ستاره ای درختی همیشه سبز، کوچک، کند رشد با تنه ای کوتاه یا به شکل درختچه ای است. این درخت دارای شاخ و برگ انبوه با تاجی گرد یا کروی شکل است. برگ ها به صورت مرکب، نرم، سبز، با آرایش مارپیچی در اطراف شاخه ها، پرمانند یا شانه ای […]