گالری عکس الاغ

گالری عکس الاغ

خر نامش را از جانوری به نام خَرَ گرفته است که تنها در درازگوشی باهم شبیه هستند. خَرَ جانوری است اساطیری که نامش یکبار در اوستا بدون هیچ توضیحی آمده است. در کتابهای پس از اوستا ، خَرَ به عنوان جانوری سه پا با تنی سفید و شش چشم و نه پوزه و دو گوش […]