گالری عکس فانوس دریایی

گالری عکس فانوس دریایی

فانوس دریایی در زمان قدیم بیشتر برای راهنمایی کشتی ها بخصوص در زمان طوفان برای علامت دادن به کشتی ها جهت راهنمایی سلامت رسیدن کشتی ها به ساحل مورد استفاده قرار می گرفت .