رودخانه قاتل و خطرناک بولتن استرید

رودخانه قاتل و خطرناک بولتن استرید

رودخانه بولتن استرید در همپشایر انگلستان! این رودخانه زیبا، ظاهرا آرام به نظر میرسد ولی در عمق آن غارهای خطرناک زیرآبی وجود دارد که افرادی که وارد آب میشوند را به عمق خود کشانده و غرق میکند! ویدئویی از این رودخانه زیبا ولی بی رحم http://v.alalam.ir/news/2016/11/03/alalam_636137970159821308_25f_4x3.mp4